Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


tree (>English)

danh từ

Idioms

  1. at the top of the tree
    • ở bậc cao nhất của ngành nghề
  2. to be up a treen
    • (nghĩa bóng) gặp khó khăn lúng túng

ngoại động từ

tree (>English)

Adjacent words: trebly | trebuchet | trebucket | trecentist | trecento | tredecillion | tree | tree | tree-coral | tree-creeper | tree-feeling | tree-fern | tree-house | treeless | tree-like | tree-line

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary