Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


top (>English)

danh từ

Idioms

 1. old top
  • (thân mật) bạn tri kỷ, bạn nối khố
 2. to sleep like a top
  • ngủ say

danh từ

tính từ

ngoại động từ

Idioms

 1. to top off
  • hoàn thành, làm xong
 2. to top up
  • làm cho đầy ấp
  • hoàn thành
top (>English)

Adjacent words: tooth-powder | toothsome | tooth-wheel | toothy | tootle | tootsie | tootsy | top | top | top hat | top secret | topaz | top-boot | top-coat | top-drawer | top-dress

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary