Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


tea (>English)

danh từ

Idioms

  1. husband's tea
    • (thông tục);(đùa cợt) nước trà nhạt
  2. I don't eat tea
    • tôi không hay ăn gì nặng trong khi uống trà

nội động từ

ngoại động từ

Adjacent words: taxpayer | Tax-push inflation | tb | t-bone | tbsp | tcp | T-distribution | tea | tea-bag | tea-basket | tea-break | tea-caddy | tea-cake | teach | teach school | teachability

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary