Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


streak (>English)

danh từ

Idioms

  1. like a streak
    • (thông tục) nhanh như chớp
  2. the silver streak
    • biển Măng-sơ

ngoại động từ ((thường) động tính từ quá khứ)

nội động từ

Adjacent words: straw-coat | straw-colour | straw-coloured | straw-cutter | straw-rope | strawy | stray | streak | streaker | streakiness | streaking | streaky | stream | stream | streambed | streamer

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary