Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


silver (>English)

danh từ

tính từ

Idioms

  1. every cloud has a silver lining
    • trong sự rủi vẫn có điều may
  2. the silver streak
    • (xem) streak

ngoại động từ

nội động từ

Adjacent words: silted | silting | silty | silumin | silurian | silva | silvan | silver | silver birch | silver foil | silver fox | silver gilt | silver jubilee | silver leaf | silver paper | silver plate

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2021 Viet Dictionary