Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


shift (>English)

danh từ

Idioms

 1. to be at one's last shift
  • cùng đường
 2. to live on shifts
  • sống một cách ám muội
 3. to make [a] shift to
  • tìm phương, tính kế, xoay xở (để làm làm gì)
 4. to make shift without something
  • đành xoay xở vậy tuy thiếu cái gì

động từ

Idioms

 1. to shift one's ground
  • thay đổi ý kiến lập trường (trong cuộc thảo luận)
 2. to shift for oneself
  • tự xoay xở lấy
 3. to shift and prevaricate
  • nói quanh co lẩn tránh
shift (>English)

Adjacent words: shielded | shielder | shield-hand | shieldless | shield-shaped | shieling | shift | shift | Shift effect hypothesis | Shift share analysis | shiftable | shifter | shifter | shiftily | shiftiness | shifting

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary