Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


sea (>English)

danh từ

Idioms

 1. at sea
  • ở ngoài khơi
  • (nghĩa bóng) hoang mang, bối rối, không hiểu ra thế nào, không biết làm thế nào
 2. to go to sea
  • trở thành thuỷ thủ
 3. to follow the sea
  • làm nghề thuỷ thủ
 4. to put to sea
  • ra khơi
 5. half seas over
  • quá chén

Adjacent words: scythefish | sdi | sdlp | sdp | SDR | se | se defendendo | sea | sea air | sea anemone | sea bed | sea breeze | sea captain | sea chestnut | sea coal | sea coast

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary