Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


school (>English)

danh từ

nội động từ

danh từ

Idioms

  1. a gentleman of the old school
    • một người quân tử theo kiểu cũ
  2. to go to school to somebody
    • theo đòi ai, học hỏi ai

ngoại động từ

Adjacent words: scholarship | scholastic | scholastically | scholasticism | scholia | scholiast | scholium | school | school age | school divine | school fee | school miss | school pence | school year | schoolable | school-bag

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary