Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


sail (>English)

danh từ

Idioms

 1. to make sail
  • (xem) make
 2. to set sail
  • (xem) set
 3. to take in sail
  • cuốn buồm lại
  • (nghĩa bóng) hạ thập yêu cầu, bớt tham vọng
 4. to take the wind out of someone's sails
  • (xem) wind

nội động từ

ngoại động từ

Idioms

 1. to sail into
  • (thông tục) lao vào (công việc), bắt đầu một cách hăng hái
  • tấn công dữ dội; mắng nhiếc thậm tệ, chỉ trích thậm tệ
 2. to sail close (near) the wind
  • (xem) wind

Adjacent words: sago | sago-palm | saguaro | sahara | sahib | said | saiga | sail | sailable | sail-arm | sailboat | sailboater | sail-cloth | sailcloth | sailer | sailess

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary