Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


room (>English)

danh từ

Idioms

 1. in the room of...
  • thay thế vào, ở vào địa vị...
 2. no room to turn in
 3. no room to swing a cat
  • hẹp bằng cái lỗ mũi; không có chỗ nào mà xoay trở
 4. to prefer somebody's room to his company
  • thích không phải trông thấy ai; muốn cho ai đi khuất đi
 5. I would rather have his room than his company
  • tôi muốn hắn ta đi cho khuất mắt; tôi muốn không phải trông thấy hắn ta

nội động từ

Adjacent words: rooftree | rooinek | rook | rooker | rookery | rookie | rooky | room | room service | roomed | roomer | roomette | room-free | roomful | roomily | roominess

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary