Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


prisoner (>English)

danh từ

Idioms

  1. prisoners' bars (base)
    • trò chơi bắt tù binh (của trẻ con)
  2. to make a woman's hand a prisoner
    • được một người đàn bà hứa lấy

Adjacent words: prison | prison camp | prison-bars | prison-bird | prison-break | prison-breaker | prison-breaking | prisoner | Prisoner's dilemma | prison-house | prison-van | prissily | prissiness | prissy | pristine | pristinely

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2021 Viet Dictionary