Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


print (>English)

danh từ

định ngữ

Idioms

  1. to rush into print
    • ra sách (viết bài) một cách thiếu chín chắn

ngoại động từ

print (>English)

Adjacent words: principium | principle | principle | principled | prink | prinker | print | print | print hand | print letter | printability | printable | print-butter | print-cloth | printed circuit | printed matter

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary