Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


powder (>English)

danh từ

Idioms

 1. food for powder
  • bia thịt, bia đỡ đạn
 2. not worth powder and shot
  • không đáng bắn, không đáng để chiến đấu cho
 3. put more powder into it!
  • hãy hăng hái lên một chút nữa nào!
 4. smell of powder
  • kinh nghiệm chiến đấu, sự thử thách với lửa đạn

ngoại động từ

Adjacent words: Poverty | poverty line | Poverty trap | poverty trap | poverty-stricken | p.o.w | pow | powder | powder blue | powder keg | powder-bag | powder-chamber | powdered | powderer | powder-flask | powder-horn

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary