Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


poison (>English)

danh từ

Idioms

  1. to hate each other like poison
    • ghét nhau như đào đất đổ đi
  2. what's your poison?
    • (thông tục) anh uống cái gì nào?

ngoại động từ

Adjacent words: pointsman | point-to-point | point-to-pointer | pointwise | poise | poised | poised | poison | poison gas | poison ivy | poison pen | poisoned | poisoner | poisoning | poisonous | poisonously

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary