Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


passage (>English)

danh từ

Idioms

  1. bird of passage
    • (xem) bird
  2. passage of (at) arms
    • (thường) (nghĩa bóng) trận đánh; cuộc va chạm, cuộc cãi cọ

nội động từ

ngoại động từ

Adjacent words: pass | pass | passable | passableness | passably | passacaglia | passado | passage | passage boat | passage-way | passageway | passant | pass-band | passbook | Passche price index | passe

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2018 Viet Dictionary