Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


paint (>English)

danh từ

Idioms

 1. as pretty (smart) as paint
  • đẹp như vẽ

ngoại động từ

nội động từ

Idioms

 1. to paint in
  • ghi bằng sơn
 2. to paint out
  • sơn phủ lên, lấy sơn quét lấp đi
 3. to panin in bright colours
  • vẽ màu tươi, vẽ màu sáng; (nghĩa bóng) tô hồng (sự việc gì)
 4. to pain the lily
  • mặc thêm là lượt cho phò mã (làm một việc thừa)
 5. to paint the town red
  • (xem) town

Adjacent words: painless | painlessly | painlessness | pains | painstaker | painstaking | painstakingly | paint | paintability | paintable | paint-box | paintbox | paintbrush | painted lady | painter | painterliness

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary