Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


old (>English)

tính từ

Idioms

 1. the Old World
  • đông bán cầu
   • the good old times: thời oanh liệt xưa, thời đẹp đẽ xưa, thời huy hoàng xưa
 2. old man of the sea
  • người bám như đỉa
 3. any old thing
  • (từ lóng) bất cứ cái gì
 4. to have a good (fine, high) old time
  • (từ lóng) nghỉ rất thoải mái
 5. my old bones
  • (xem) bone
 6. the old man
  • cái thân này, cái thân già này

danh từ

Adjacent words: o.k | ok | oka | okapi | okay | okra | Okun's 'law' | old | old age | old boy | old english | old fashioned | old folks'home | old girl | old glory | old gold

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary