Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


long (>English)

tính từ

Idioms

 1. to bid a farewell
  • tạm biệt trong một thời gian dài
 2. to draw the long bow
  • (xem) bow
 3. to have a long arm
  • mạnh cánh có thế lực
 4. to have a long face
  • mặt dài ra, chán nản, buồn xỉu
 5. to have a long head
  • linh lợi; láu lỉnh; nhìn xa thấy rộng
 6. to have a long tongue
  • hay nói nhiều
 7. to have a long wind
  • trường hơi, có thể chạy lâu mà không nghỉ; có thể nói mãi mà không mệt
 8. to make a long arm
  • với tay ai (để lấy cái gì)
 9. to make a long nose
  • vẫy mũi chế giễu
 10. to take long views
  • biết nhìn xa nghĩ rộng; nhìn thấu được vấn đề
 11. in the long run
  • sau cùng, sau rốt, kết quả là, rốt cuộc
 12. of long standing
  • có từ lâu đời
 13. one's long home
  • (xem) home

danh từ

Idioms

 1. the long and the short of it
  • tóm lại; tất cả vấn đề thâu tóm lại, nói gọn lại

phó từ

Idioms

 1. so long!
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tạm biệt!
 2. so long as
 3. as long as
  • miễn là, chỉ cần, với điều kiện là
  • chừng nào mà
 4. to be long

nội động từ

long (>English)

Adjacent words: lone hand | loneliness | lonely | lonely hearts | loner | lonesome | lonesomeness | long | long | long division | long drink | long ears | long greens | long hair | long hop | long johns

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary