Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


lives (>English)

danh từ, số nhiều lives /laivz/

Idioms

 1. as large as life
  • (xem) large
 2. to escape with life and limb
  • thoát được an toàn
 3. for one's life
 4. for dear life
  • để thoát chết
 5. for the life of me
 6. upon my life
 7. to bring to life
  • làm cho hồi tỉnh
 8. to come to life
  • hồi tỉnh, hồi sinh
 9. to have the time of one's life
  • chưa bao giờ vui thích thoải mái như thế
 10. high life
  • xã hội thượng lưu, xã hội tầng lớp trên
 11. in one's life
  • lúc sinh thời
 12. in the prime of life
  • lúc tuổi thanh xuân
 13. to see life
  • (xem) see
 14. single life
  • (xem) single
 15. to take someone's life
  • giết ai
 16. to take one's own life
  • tự tử, tự sát, tự vẫn
 17. to the life
  • truyền thần, như thật

Adjacent words: liverishness | liverpudian | liverwurst | livery | livery company | liveryman | livery-stable | lives | livestock | livid | lividity | lividly | lividness | living | living-in | livingly

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary