Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


linen (>English)

danh từ

Idioms

  1. to wash one's dirty line to public
    • vạch áo cho người xem lưng
  2. to wash one's dirty linen at home
    • đóng cửa bảo nhau, không vạch áo cho người xem lưng

tính từ

Adjacent words: linearzition | lineation | linebreed | lined | line-drawing | linefold | lineman | linen | linen-draper | line-officer | line-out | liner | linesman | linet | line-up | ling

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2018 Viet Dictionary