Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


lick (>English)

danh từ

Idioms

 1. a lick and a promise
  • sự làm qua quýt, sự làm chiếu lệ

động từ

Idioms

 1. to lick creation
  • vượt tất cả mọi thứ, không gì sánh kịp
 2. to lick the dust
  • bị đánh gục, bị đánh bại
 3. to lick one's lips
  • (xem) lip
 4. to lick into shape
  • (xem) shape
 5. to lick someone's shoes
  • liếm gót ai

Adjacent words: lichenology | lichenous | lich-gate | lichgate | lich-house | lich-owl | licit | lick | lickerish | lickerishness | lickety-split | licking | lickspittle | licorice | licorice stick | lictor

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary