Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


how (>English)

phó từ

Idioms

 1. and how!
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng), ((thường)(mỉa mai)) sao, mà có hơn thế nhiều nữa chứ!
 2. here's how!
  • (xem) here
 3. how are you!
 4. how do you do!
 5. how d'ye do?
  • anh có khoẻ không (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
 6. how the deuce (devil, dickens)...
 7. how on earth...
  • quái quỷ thế nào mà..., làm thế quái nào mà...
 8. how is that for high (queer, a surprise)?
  • sao mà lạ thế?, sao mà lại kỳ quái thế?
 9. how much?

danh từ

Adjacent words: hovel | hoveller | hover | hovercraft | hoverfly | hoverport | hovertrain | how | how much | howbeit | howdah | howdy | how-d'ye-do | howe | however | howf

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary