Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


heard (>English)

động từ heard /hə:d/

Idioms

  1. hear! hear!
    • hoan hô!; đúng đúng! hay lắm!, tuyệt! (đôi khi có ý mỉa mai)
  2. you will hear of this!
    • rồi cậu còn nghe chửi chán về cái chuyện đó!, rồi cậu sẽ biết tay!

Adjacent words: healthiness | health-officer | health-resort | healthy | heap | hear | hear | heard | hearer | hearing | hearing | hearing-aid | hearken | hearsay | hearse | heart

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary