Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


harbour (>English)

danh từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) habor)

ngoại động từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) habor)

nội động từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) habor)

Adjacent words: harangue | haranguer | haras | harass | harassment | harbinger | harbor | harbour | harbourage | harbour-dues | harbour-master | hard | hard sauce | hard ball | hard board | hard cash

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary