Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


game (>English)

danh từ

Idioms

 1. to be off one's game
  • (thể dục,thể thao) không sung sức
 2. to be ob one's game
  • (thể dục,thể thao) sung sức
 3. to fly at higher games
  • có những tham vọng cao hơn
 4. to have the game in one's hand
  • nắm chắc thắng lợi trong tay; làm chủ được cuộc đấu
 5. to play the game
  • (xem) play
 6. the game is yours
  • anh thắng cuộc
 7. the game is not worth the candle
  • việc làm lợi chẳng bõ công; thu không bù chi
 8. the game is up
  • việc làm đã thất bại

động từ

Idioms

 1. to game away one's fortune
  • thua bạc khánh kiệt

tính từ

game (>English)

Adjacent words: gambling-den | gambling-house | gamboge | gambol | gambrel | gambusia | game | game | game bird | game reserve | game theory | Game theory | game-act | game-bag | game-book | game-cock

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary