Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


fortune (>English)

danh từ

Idioms

  1. a soldier of fortune
    • lính đánh thuê
  2. fortune favours the bold
    • có gan thì làm giàu
  3. to try the fortune of war
    • thử liều chinh chiến (để xây dựng cơ đồ)

nội động từ

Adjacent words: fortuitous | fortuitous distortion | fortuitousness | fortuity | fortuna | fortunate | fortunately | fortune | fortune cookie | fortune-book | fortune-hunter | fortuneless | fortune-teller | fortune-telling | forty | forty

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary