Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


flower (>English)

danh từ

Idioms

  1. no flowers
    • xin miễn đem vòng hoa phúng (đám ma)

ngoại động từ

nội động từ

Adjacent words: flowage | flowchart | flowchart symbol | flowchart template | flowcharting | flowdiagram | flowed | flower | flower children | flowerage | flower-bed | flower-de-luce | flowered | flowerer | floweret | flowerfish

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary