Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


fence (>English)

danh từ

Idioms

  1. to come down on right side of fence
    • vào hùa với người thắng cuộc
  2. to sit on the fence
    • trung lập, chẳng đứng về bên nào

nội động từ

ngoại động từ

Adjacent words: femto | femto- | femtosecond | femur | fen | fenagle | fen-berry | fence | fenceless | fence-month | fencer | fence-season | fence-shop | fence-sitter | fence-time | fencible

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary