Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


feed (>English)

danh từ

ngoại động từ fed

nội động từ

Idioms

  1. to feed on someone
    • dựa vào sự giúp đỡ của ai
  2. to feed on something
    • sống bằng thức ăn gì
  3. to be fed up
    • (từ lóng) đã chán ngấy
feed (>English)

feed (>English)

Adjacent words: fee | feeble | feeble | feeble-minded | feebleness | feeblish | feebly | feed | feed | feed | feed bag | feed circuit | feed current | feed mechanism | feed spool | feedback

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary