Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


family (>English)

danh từ

Idioms

 1. in a family way
  • tự nhiên như người trong nhà
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có mang
 2. in the family way
  • có mang
 3. happy family
  • thú khác loại nhốt chung một chuồng
family (>English)

Adjacent words: familiar | familiarisation | familiarise | familiarity | familiarization | familiarize | familiarly | family | family | family allowance | family bible | family butcher | family circle | Family credit | family doctor | Family expenditure survey

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary