Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


ever (>English)

phó từ

Idioms

 1. did you ever?
  • có bao giờ anh (nghe chuyện như thế, thấy chuyện như thế) chưa?
  • thế không?
 2. ever had anon
  • (xem) anon
 3. ever after
 4. ever since
  • suốt từ đó, mãi mãi từ đó
 5. ever so
  • (thông tục) rất là, thật là, lắm, hết sức
 6. for ever
 7. for ever and ever
  • mãi mãi
 8. yours ever
  • bạn thân của anh (công thức cuối thư)

Adjacent words: eventration | eventual | eventual | eventuality | eventually | eventually | eventuate | ever | ever-bearing | ever-blooming | ever-changing | everglade | evergreen | ever-greeness | everlasting | everlastingly

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary