Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


east (>English)

danh từ

Idioms

 1. Far East
  • Viễn đông
 2. Middle East
  • Trung đông
 3. Near East
  • Cận đông
 4. East or West, home is best
  • dù cho đi khắp bốn phương, về nhà mới thấy quê hương đâu bằng

tính từ

phó từ

Adjacent words: easefulness | easel | easeless | easement | easily | easiness | easing | east | east end | east side | east-bound | eastbound | east-ender | easter | easter egg | easterly

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary