Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


class (>English)

danh từ

Idioms

 1. class prize
  • phần thưởng hạng ưu
 2. in a class by itself
  • khác biệt, khác đời; tốt hơn cả, hay hơn cả, đẹp hơn cả
 3. it is no class
  • (từ lóng) cái này chẳng dùng làm gì được
 4. to take a class
  • giành được vinh dự
class (>English)

class (>English)

Adjacent words: clasmatocyte | clasp | clasp knife | clasper | clasp-knife | class | class | class | class consciousness | class struggle | class war | class warfare | class-book | class-conscious | class-consciousness | class-fellow

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary