Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


can (>English)

danh từ

Idioms

  1. to be in the can
    • đã làm xong và sẵn sàng để đem ra dùng
  2. to carry the can
    • (từ lóng) chịu trách nhiệm, gánh trách nhiệm

ngoại động từ

động từ could

Adjacent words: campus | camp-wood | campy | campylotropus | camra | cam-shaft | cam-shaft | can | CAN (Cancel) | canadian | canaille | canajan | canal | canal | canaliculus | canalise

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary