Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


boy (>English)

danh từ

Idioms

  1. big boy
    • (thông tục) bạn thân, bạn tri kỷ
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ông chú, ông trùm
    • (quân sự), (từ lóng) pháo, đại bác
  2. fly boy
    • người lái máy bay

Adjacent words: box-seat | boxthorn | box-tricycle | box-up | box-wallah | boxwood | box-wood | boy | boy scout | boycott | boycotter | boy-friend | boyfriend | boyhood | boyish | boyishly

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary