Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


bind (>English)

(bất qui tắc) ngoại động từ bound

(bất qui tắc) nội động từ bound

Idioms

  1. to bind over
  2. to bind up
    • băng bó (vết thương)
    • đóng (nhiều quyển sách) thành một tập

danh từ

bind (>English)

bind (>English)

Adjacent words: binary logic | binary star | Binary variable | binate | binaural | binaural | binaural effect | bind | bind | bind | binder | binder | bindery | binding | bindlestiff | bindweed

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary