Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


as (>English)

phó từ

Idioms

 1. as far as
  • xa tận, cho tận đến
  • đến chừng mức mà
   • far as I know: đến chừng mức mà tôi biết, theo tất cả những điều mà tôi biết
 2. as far back as
 3. as far; as to
  • về phía, về phần
 4. as good as
  • (xem) good
 5. as long as
  • (xem) as much as
  • cũng chừng này, cũng bằng này
 6. as much
 7. as well
  • (xem) well
 8. as well as
  • (xem) well
 9. as yet
  • (xem) yet

liên từ

Idioms

 1. as if
  • như thế, y như thế
 2. as it were
  • có thể là như vậy, có thể cho là như vậy
 3. as though
  • (xem) though

đại từ

danh từ, số nhiều asses

Adjacent words: arty-crafty | arucola | arum | arum lily | aryan | arytenoid | arête | as | asa | asafoetida | asap | asbestine | asbestos | asbestos | asbestosis | asbestotic

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary