Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


ship (>English)

danh từ

Idioms

  1. the ship of the desert
    • con lạc đà
  2. when my ship comes home
    • khi nào tôi đã công thành danh toại, khi nào tôi làm ăn phát đạt

ngoại động từ

nội động từ

Idioms

  1. to ship a sea
    • (xem) sea

Adjacent words: shin-pad | shinplaster | shinto | shintoist | shintoits | shinty | shiny | ship | ship biscuit | shipboard | ship-boy | ship-bread | ship-breaker | ship-broker | shipbuilder | shipbuilding

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary