Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


shingle (>English)

danh từ

danh từ

Idioms

  1. to be a shingle short
    • hơi điên, dở hơi
  2. to hang out one's shingle
    • (thông tục) mở phòng khám bệnh; mở phòng luật sư

ngoại động từ

Adjacent words: shimmy | shin | shin-bone | shindig | shindy | shine | shiner | shingle | shingler | shingles | shingly | shin-guard | shinines | shininess | shining | shinleaf

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary