Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


prebind (>English)

ngoại động từ, (prebound)+bọc (quyển sách) bằng giấy bền để giữ

Adjacent words: prearrangement | preassigned | pre-audience | preaxial | prebend | prebendal | prebendary | prebind | prebiologic | prebiological | Prebisch thesis | prebrachial | precambrian | precancel | precancerous | precarious

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary