Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


mess (>English)

danh từ

Idioms

  1. mess of pottage
    • miếng đỉnh chung, bả vật chết

ngoại động từ

nội động từ

Adjacent words: mesotheliomas | mesotheliomata | mesothoracic | mesothorax | mesothorium | mesotron | mesozoic | mess | mess gear | mess hall | mess kit | message | message | messaline | messenger | messenger-pigeon

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary