Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


hat (>English)

danh từ

Idioms

 1. bad hat
  • (nghĩa bóng) người xấu, người đê tiện, người không có luân thường đạo lý
 2. to go round with the hat
 3. to make the hat go round
 4. to pass round the hat
 5. to send round the hat
  • đi quyên tiền
 6. to hang one's hat on somebody
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lệ thuộc vào ai; bám vào ai, dựa vào ai; hy vọng vào ai
 7. hat in hand
 8. with one's hat in one's hand
  • khúm núm
 9. his hat covers his family
  • (thông tục) anh ta sống độc thân không có gia đình
 10. to keep something under one's hat
  • giữ bí mật điều gì
 11. my hat!
  • thật à!, thế à! (tỏ ý ngạc nhiên)
 12. to take of one's hat to somebody
  • (xem) take
 13. to talk through one's hat
  • (từ lóng) huênh hoang khoác lác
 14. to throw one's hat into the ring
  • nhận lời thách
 15. under one's hat
  • (thông tục) hết sức bí mật, tối mật

ngoại động từ

Adjacent words: hast | hastate | haste | hasten | hastily | hastiness | hasty | hat | hat tree | hat trick | hatable | hatband | hatch | hatchback | hatcher | hatchery

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary