Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


chelsea (>English)

danh từ

Idioms

  1. chelsea bun
    • bánh bao nhân hoa quả
  2. chelsea pensionner
    • lính già ở bệnh viện Hoàng gia (Anh)

Adjacent words: chela | chelae | chelate | chelate laser | chelicera | chellean | chelonian | chelsea | chemic | chemical | chemically | chemicals | chemico-physical | chemiluminescence | chemise | chemisette

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary